MamaKaart.nl is onderdeel van Tanya Hendriks Designs

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 onderdelen. Éen
voor webshop bestellingen/artikelen en één specifiek voor geboortekaartjes


Algemene Voorwaarden webshop artikelen:

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MamaKaart.nl
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.MamaKaart.nl.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MamaKaart.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MamaKaart.nl erkend.
1.4 MamaKaart.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal MamaKaart.nl bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien om wat voor reden dan ook er toch een retourzending wordt aangenomen zijn de kosten hiervan voor de koper.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van MamaKaart.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MamaKaart.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.6 Voor op maat gemaakte of met de hand bedrukte producten geldt een maximale levertijd van 5 werkdagen.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij MamaKaart.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MamaKaart.nl. MamaKaart.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 MamaKaart.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3MamaKaart.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5. Garantie
5.1 MamaKaart.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

5.2 De garantietermijn van MamaKaart.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. MamaKaart.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MamaKaart.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MamaKaart.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan MamaKaart.nl schriftelijk te worden gemeld. Indien het product beschadigd is krijgt u het geld retour d.m.v. een tegoedbon, naar keuze van MamaKaart.nl. 
5.4 Indien klachten van de afnemer door MamaKaart.nl gegrond worden bevonden, zal MamaKaart.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MamaKaart.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MamaKaart.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MamaKaart.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MamaKaart.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer MamaKaart.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MamaKaart.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MamaKaart.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MamaKaart.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van MamaKaart.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 MamaKaart.nlz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen MamaKaart.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door MamaKaart.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 MamaKaart.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
7.3 MamaKaart.nl is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan MamaKaart.nl een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan MamaKaart.nl als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. MamaKaart.nl betaald in dit geval de rembourskosten.
7.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MamaKaart.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9. Overmacht
9.1 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Zo ook voor de verwachting van de eventuele levertijd.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MamaKaart.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 MamaKaart.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MamaKaart.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien MamaKaart.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10. Aansprakelijkheid
10.1 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door MamaKaart.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij MamaKaart.nl zolang de afnemer de vorderingen van MamaKaart.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.

12. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons MamaKaart.nl, Eikenlaan 86, 3297 XB te Puttershoek, info@mamakaart.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzonderingen herroepingsrecht: Op maat gemaakte producten, zoals de bedrukte producten met naam of andere naar wens bedrukte artikelen worden niet retour genomen.

De kosten voor het terugsturen van u thuis naar ons retouradres zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de MamaKaart.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mamakaart.nl.

12.1 Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

12.2 Stappen retourneren
1. Meld je retourzending vooraf aan via onze mail info@mamakaart.nl en vermeld hierbij je factuurnummer.
2. Print het herroepingsformulier uit en vul het volledig in, onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij niet behandelen.
3. Retourneer het artikel in de originele verpakking samen met het volledig ingevulde herroepingsformulier.
4. Stuur het pakket goed dichtgeplakt en voldoende gefrankeerd naar:

MamaKaart.nl
Avenue Carré 13
2994 EA Barendrecht

12.3 Frankeren retourzending 
LET OP! Zorg dat het pakketje voldoende is gefrankeerd, onvolledig gefrankeerde pakketten kunnen wij niet aannemen.
Bewaar het verzendbewijs goed! Dit is het bewijs dat je de artikelen daadwerkelijk hebt geretourneerd. Mocht het pakket om welke reden dan ook niet bij ons aankomen en er is geen verzendbewijs aanwezig dan kunnen wij geen geld terugstorten.

_____________________

Algemene Voorwaarden specifiek voor geboortekaartjes:

1 Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MamaKaart de opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren van geboortekaartjes en adoptiekaartjes.

2 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en MamaKaart komt tot stand na ontvangst van een bestelling via mail, info@mamakaart.nl. Of mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan MamaKaart en van MamaKaart een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

3 Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen MamaKaart en de consument.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
4.2 MamaKaart is pas aan een aanbieding gebonden als de consument, schriftelijk de aanvaarding hiervan bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW en 2 maanden geldig.
4.3 MamaKaart kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5 Proefmodellen
Proefmodellen kosten 4,50 euro per stuk. Deze kosten zijn voor rekening van de consument. 

6 Tot standkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument. Bij geboortekaartjes 4 tot 8 weken voor de uitgerekende datum. 

7 Levering
7.1 MamaKaart gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van geboorte zal MamaKaart er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte de opmaak gereed te hebben voor druk. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van het tijdstip van aanleveren van alle benodigde informatie van de consument. Levertijd bedraagt 2-3 werkdagen na akkoord op de drukproef. Uitzonderingen daargelaten door overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van MamaKaart het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
7.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal MamaKaart de voor levering bestemde MamaKaart producten opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. MamaKaart zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
7.4 De levering van de bestelde geboortekaartjes vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste produkten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvangt u daarover van MamaKaart zo spoedig mogelijk bericht.
7.5 Wanneer u de geboortekaartjes definitief bestelt ontvangt u wanneer de uiteindelijke tekst, na de geboorte, bij ons bekend is een pdf-drukproef. De pdf-drukproef is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden. Kleuren in een digitale drukproef kunnen afwijken van de werkelijkheid.
7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.
7.7 De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldende tarief.
7.9  Wordt er afgezien van de opdracht na akkoord op de digitale drukproef dan worden er eu 100,- in rekening gebracht.
7.10 MamaKaart is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging door PostNL, of andere bezorgdienst.

8 Betaling
8.1 De consument betaald (in geval van custos made kaartjes) de eerste helft van het totaalbedrag na akkoord op het ontwerp.  De tweede helft wordt betaald na de geboorte en levering van de geboortekaartjes.
8.2 Betaling middels factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.3 Indien de consument de opdracht wil annuleren heeft MamaKaart het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.
8.4 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die MamaKaart maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.
8.5 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9 Vrijwaring
9.1 De consument vrijwaart MamaKaart voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het MamaKaart product worden verwerkt.
9.2 Als de consument aan MamaKaart informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van MamaKaart.

10 Intellectueel eigendom
10.1 Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij MamaKaart. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van MamaKaart vermenigvuldigd of verspreid worden.
10.2 Door MamaKaart op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van produktmogelijkheden worden gebruikt op de website van MamaKaart zonder schriftelijke toestemming van de klant. Indien ongewenst dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan MamaKaart.
10.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door MamaKaart zijn gemaakt, blijven eigendom van MamaKaart. MamaKaart behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Kwaliteitsverschillen
11.1 MamaKaart is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.
11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm
11.3 MamaKaart is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. MamaKaart gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.
11.4 Kleuren in een digitale pdf drukproef kunnen afwijken van het daadwerkelijk gedrukte product.

12 Aansprakelijkheid
MamaKaart sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of fout bezorging van de door MamaKaart verzonden kaartjes.

13 Persoonsgegevens
MamaKaart behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14 Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen MamaKaart en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

MamaKaart.nl is onderdeel van Tanya Hendriks Designs

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 onderdelen. Éen
voor webshop bestellingen/artikelen en één specifiek voor geboortekaartjes


Algemene Voorwaarden webshop artikelen:

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MamaKaart.nl
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.MamaKaart.nl.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MamaKaart.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MamaKaart.nl erkend.
1.4 MamaKaart.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal MamaKaart.nl bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien om wat voor reden dan ook er toch een retourzending wordt aangenomen zijn de kosten hiervan voor de koper.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van MamaKaart.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MamaKaart.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij MamaKaart.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MamaKaart.nl. MamaKaart.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 MamaKaart.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3MamaKaart.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5. Garantie
5.1 MamaKaart.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

5.2 De garantietermijn van MamaKaart.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. MamaKaart.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MamaKaart.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MamaKaart.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan MamaKaart.nl schriftelijk te worden gemeld. Indien het product beschadigd is krijgt u het geld retour d.m.v. een tegoedbon, naar keuze van MamaKaart.nl.
5.4 Indien klachten van de afnemer door MamaKaart.nl gegrond worden bevonden, zal MamaKaart.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MamaKaart.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MamaKaart.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MamaKaart.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MamaKaart.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer MamaKaart.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MamaKaart.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MamaKaart.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MamaKaart.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van MamaKaart.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 MamaKaart.nlz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen MamaKaart.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door MamaKaart.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 MamaKaart.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
7.3 MamaKaart.nl is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan MamaKaart.nl een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan MamaKaart.nl als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. MamaKaart.nl betaald in dit geval de rembourskosten.
7.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MamaKaart.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9. Overmacht
9.1 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Zo ook voor de verwachting van de eventuele levertijd.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MamaKaart.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 MamaKaart.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MamaKaart.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien MamaKaart.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10. Aansprakelijkheid
10.1 MamaKaart.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door MamaKaart.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij MamaKaart.nl zolang de afnemer de vorderingen van MamaKaart.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.

12. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons MamaKaart.nl, Eikenlaan 86, 3297 XB te Puttershoek, info@mamakaart.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzonderingen herroepingsrecht: Op maat gemaakte producten, zoals de bedrukte producten met naam of andere naar wens bedrukte artikelen worden niet retour genomen.

De kosten voor het terugsturen van u thuis naar ons retouradres zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de MamaKaart.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mamakaart.nl.

12.1 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


12.2 Stappen retourneren
1. Meld je retourzending vooraf aan via onze mail info@mamakaart.nl en vermeld hierbij je factuurnummer.
2. Print het herroepingsformulier uit en vul het volledig in, onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij niet behandelen.
3. Retourneer het artikel in de originele verpakking samen met het volledig ingevulde herroepingsformulier.
4. Stuur het pakket goed dichtgeplakt en voldoende gefrankeerd naar:

MamaKaart.nl
Marsmanstraat 56
3076 EE Rotterdam

12.3 Frankeren retourzending
LET OP! Zorg dat het pakketje voldoende is gefrankeerd, onvolledig gefrankeerde pakketten kunnen wij niet aannemen.
Bewaar het verzendbewijs goed! Dit is het bewijs dat je de artikelen daadwerkelijk hebt geretourneerd. Mocht het pakket om welke reden dan ook niet bij ons aankomen en er is geen verzendbewijs aanwezig dan kunnen wij geen geld terugstorten.

_____________________

Algemene Voorwaarden specifiek voor geboortekaartjes:

1 Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MamaKaart de opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren van geboortekaartjes en adoptiekaartjes.

2 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en MamaKaart komt tot stand na ontvangst van een bestelling via mail, info@mamakaart.nl. Of mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan MamaKaart en van MamaKaart een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

3 Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen MamaKaart en de consument.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
4.2 MamaKaart is pas aan een aanbieding gebonden als de consument, schriftelijk de aanvaarding hiervan bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW en 2 maanden geldig.
4.3 MamaKaart kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5 Proefmodellen
Proefmodellen kosten 4,50 euro per stuk. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

6 Tot standkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument. Bij geboortekaartjes 4 tot 8 weken voor de uitgerekende datum.

7 Levering
7.1 MamaKaart gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van geboorte zal MamaKaart er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte de opmaak gereed te hebben voor druk. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van het tijdstip van aanleveren van alle benodigde informatie van de consument. Levertijd bedraagt 2-3 werkdagen na akkoord op de drukproef. Uitzonderingen daargelaten door overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van MamaKaart het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
7.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal MamaKaart de voor levering bestemde MamaKaart producten opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. MamaKaart zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
7.4 De levering van de bestelde geboortekaartjes vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste produkten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvangt u daarover van MamaKaart zo spoedig mogelijk bericht.
7.5 Wanneer u de geboortekaartjes definitief bestelt ontvangt u wanneer de uiteindelijke tekst, na de geboorte, bij ons bekend is een pdf-drukproef. De pdf-drukproef is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden. Kleuren in een digitale drukproef kunnen afwijken van de werkelijkheid.
7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.
7.7 De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldende tarief.
7.9 Wordt er afgezien van de opdracht na akkoord op de digitale drukproef dan worden er eu 100,- in rekening gebracht.
7.10 MamaKaart is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging door PostNL, of andere bezorgdienst.

8 Betaling
8.1 De consument betaald (in geval van custos made kaartjes) de eerste helft van het totaalbedrag na akkoord op het ontwerp. De tweede helft wordt betaald na de geboorte en levering van de geboortekaartjes.
8.2 Betaling middels factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.3 Indien de consument de opdracht wil annuleren heeft MamaKaart het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.
8.4 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die MamaKaart maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.
8.5 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9 Vrijwaring
9.1 De consument vrijwaart MamaKaart voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het MamaKaart product worden verwerkt.
9.2 Als de consument aan MamaKaart informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van MamaKaart.

10 Intellectueel eigendom
10.1 Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij MamaKaart. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van MamaKaart vermenigvuldigd of verspreid worden.
10.2 Door MamaKaart op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van produktmogelijkheden worden gebruikt op de website van MamaKaart zonder schriftelijke toestemming van de klant. Indien ongewenst dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan MamaKaart.
10.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door MamaKaart zijn gemaakt, blijven eigendom van MamaKaart. MamaKaart behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Kwaliteitsverschillen
11.1 MamaKaart is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.
11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm
11.3 MamaKaart is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. MamaKaart gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.
11.4 Kleuren in een digitale pdf drukproef kunnen afwijken van het daadwerkelijk gedrukte product.

12 Aansprakelijkheid
MamaKaart sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of fout bezorging van de door MamaKaart verzonden kaartjes.

13 Persoonsgegevens
MamaKaart behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14 Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen MamaKaart en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 MamaKaart.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel